حضور قهرمان اسبق جهان و المپیک و ریاست محترم فدراسیون کشتی، جناب آقای علیرضا دبیر در دبستان الفبای تربیت اسلامی جهت بازدید از روند آماده سازی سالن چند منظوره ورزشی(کشتی و ...)